LMS dainganxanh
Search
K
💻

Ubuntu Linux

Basic commands

sudo apt update
sudo apt upgrade

Bộ gõ tiếng Việt ibus-bamboo

sudo add-apt-repository ppa:bamboo-engine/ibus-bamboo
sudo apt-get update
sudo apt-get install ibus-bamboo
ibus restart
Gỡ bỏ:
sudo apt remove ibus-bamboo
sudo apt autoclean && sudo apt autoremove

Text editor

// Dùng Sublime Text quyền sudo:
suso subl <file>
// Dùng vim hay nano cũng tương tự

Cài Chrome và Chrome remote desktop

Cài Chrome trên ubuntu 20.04

wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb

Cài Chrome remote desktop

wget https://dl.google.com/linux/direct/chrome-remote-desktop_current_amd64.deb -P /tmp
sudo apt install /tmp/chrome-remote-desktop_current_amd64.deb
# Tạo folder và chmod quyền đọc ghi
sudo mkdir ~/.config/chrome-remote-desktop
sudo chmod -R 777 ~/.config/chrome-remote-desktop
# Cài thêm lsde nếu run default bị màn hình đen
sudo apt install lxde

Lỗi hay gặp

Lỗi Authentication required to refresh system repositories

Lỗi này thường phát sinh sau khi cài remote desktop
sudo usermod -a -G adm <username>
sudo usermod -a -G sudo <username>